תקנון פעילות מזון אקאנה לשנה– קמפיין ינואר 2024

 1. הפעילות
  1. חברת ביופט בע"מ (להלן – "ביופט" או "עורכת הפעילות") מזמינה את הגולשים להשתתף בפעילות דרך הפלטפורמות הבאות: אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב ומעברונים באתרים שונים. במסגרת הפעילות, הגולשים נדרשים למלא בעמוד נחיתה ייעודי את פרטיהם ולמסור את התגובה (כאמור בסעיף 1.3 להלן).
  2. בפעילות זכאי להשתתף כל אדם פרטי (לא תאגיד) אשר עמד בתנאי תקנון זה (להלן – "המשתתפים").
  3. במהלך תקופת הפעילות כמפורט בסעיף 2 להלן, ביופט תפרסם במדיות השונות הזמנה להשתתף ולספר בדף נחיתה ייעודי על הרגע הכי מיוחד או מצחיק של הכלב שלהם בטבע (להלן – "התגובה").
  4. בתום תקופת הפעילות הרלבנטית, צוות שופטים מטעם ביופט יבחר זוכה אחד שהעלה את התגובה המיוחדת/ המקורית/ יצירתית/ המרגשת/ המצחיקה ביותר והעונה על ההנחיות המפורטות בדף הפעילות. התגובה שתיבחר על ידי צוות השופטים כאמור תזכה את המשתתף שהעלה אותה בפרס מתנת ביופט, כמפורט בתקנון זה להלן, ובלבד שעמד בכל הוראות תקנון זה.
  5. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות המשתתפים וביופט בקשר להשתתפות בפעילות.
  6. בעצם השתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לכל הוראות תקנון זה באופן מוחלט ובלתי חוזר וכן כי הוא עומד בכל תנאי תקנון זה.
 2. תקופת הפעילות
  1. הפעילות תתקיים החל מיום 14/1/24 ועד ליום 28/1/24(להלן: "תקופת הפעילות").
  2. ביופט ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את הפעילות ו/או תקופת הפעילות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהודעה שתפורסם באתר הפעילות ושתוקפה יהיה מיידי או בכל מועד אחר שתבחר ביופט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע או בקשור לאמור.
 3. ההשתתפות בפעילות
  1. לצורך ההשתתפות בפעילות, נדרשים המשתתפים להעלות את התגובה (כהגדרתה לעיל) בדף הפעילות, בהתאם להנחיות שיפורטו בדף הפעילות. העלאת התגובות תתאפשר בהתאם לפרסום בדף הפעילות.
  2. המשתתף מתחייב להעלות רק תגובות העומדות בתנאי תקנון זה וכל דין, ולא להעלות תגובה שאינה הולמת, פוגעת ברגשות הציבור, מנוגדת לדין וכיו"ב.
  3. ביופט ו/או מי מטעמה רשאים לפסול, על פי שיקול דעתם הבלעדי, כל משתתף בפעילות אשר הפר או לא עמד בהוראה מתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תהיה לכל משתתף ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
  4. כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות ולהעלות עד 3 תגובות שונות.
  5. ההשתתפות בפעילות אסורה על קבוצות ו/או התארגנויות, בין שהן רשומות כחברות באינסטגרם או בפייסבוק ובין שאינן כך.
  6. למען הסר ספק מובהר כי עצם ההרשמה ו/או ההשתתפות בפעילות אינה מזכה את המשתתף בפרס כלשהו.
 4. בחירת הזוכה
  1. המשתתפים עם התגובה/ות שיעמדו בכל התנאים שפורטו בתקנון זה יהיו זכאים להשתתף בפעילות.
  2. התגובות יישפטו על ידי צוות שופטים נציגי חברת ביופט. ההחלטה בדבר הזוכה בפעילות, תהיה על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים כאשר הקריטריונים לשיקול הדעת יהיו, בין היתר: התגובה המיוחדת ו/או המקורית ו/או היצירתית ו/או המרגשת ו/או המצחיקה (וכיו"ב) ביותר מבין התגובות המשתתפות בפעילות. מובהר כי החלטת השופטים הינה סופית ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג, לענין זה.
  3. המשתתף שתגובתו נבחרה כתגובה הטובה ביותר כאמור לעיל יהיה זכאי לקבלת הפרס.
  4. ביופט ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפרסם בדף הפייסבוק ו/או אינסטגרם של ביופט ו/או באתר ביופט ובכל מדיה, את שמם ותמונת הפרופיל של המשתתפים ו/או המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן את התגובות שהעלו במסגרת הפעילות, באופן ובזמן בלתי מוגבלים.
 5. הודעה לזוכים
  1. שמו של הזוכה בפעילות כאמור בסעיף 4 לעיל, יפורסם בדף האינסטגרם והפיסבוק של ביופט, וזאת עד יום 1/2/24 בהתאם לפרטים שהזוכה מילא בדף הנחיתה של הפעילות. ביופט תשלח לזוכה גם הודעה בדוא"ל על הזכיה (להלן- "הודעה לאימות פרטים").
  2. על המועמד לזכייה להשיב להודעת אימות הפרטים באופן הנקוב בהודעה תוך 72 שעות מעת קבלת ההודעה, ולציין את כל הפרטים המבוקשים בהודעה, לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים ומספר טלפון.
  3. במידה והמשתתף לא השיב להודעת אימות הפרטים תוך 72 שעות כאמור, תהא ביופט רשאית לפסול את המשתתף המועמד לזכייה, ולא יהיו לו כל טענות בגין כך. במקרה כאמור, ביופט ו/או מי מטעמה יהיו רשאים (אך לא חייבים) לפנות למועמד הבא לזכייה.
  4. מועמד לזכייה שהשיב במועד להודעת אימות הפרטים, מסר את הפרטים הנדרשים, ונוצר קשר טלפוני (או אחר לבחירת ביופט) בינו לבין ביופט ו/או מי מטעמה ופרטיו אומתו והוא נמצא זכאי לזכות בפרס, יוכרז כזוכה.
  5. רק קבלת הודעת זכייה המודיעה למשתתף על זכייתו בפרס, תהווה אישור בדבר הזכייה לצורך קבלת הפרס, בכפוף לעמידת הזוכה בכל הוראות תקנון זה.
  6. למען הסר ספק, אם הפרטים שמסר הזוכה בעת ההרשמה לפעילות ו/או בהודעותיו לביופט ו/או למי מטעמה אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או לא ניתן יהיה לתאם עמו את פרטי הזכייה בתוך 72 שעות ממועד הודעת אימות הפרטים ו/או במידה שייבצר מן הזוכה לקבל את הפרס בהתאם ללוח הזמנים שקבעה ביופט ו/או מי מטעמה למסירת הפרס ו/או למימושו, תהיה ביופט ו/או מי מטעמה רשאית לפסול את זכייתו של הזוכה ולבחור בזוכה חלופי מתוך מועמדי הזכייה. ביופט ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין פסילת זוכה בהתאם להוראות סעיף זה.
 6. מימוש הפרס
  1. הזוכה אשר קיבל הודעת זכייה יוכל לממש את הזכייה במועד ובמקום שיפורטו בהודעת הזכייה וכפי שיתואם עימו ע"י ביופט ובהתאם לתנאים ולמועדים הנוחים לביופט. ביופט ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשנות את מועד ו/או אופן המימוש האמור לפי שיקול דעתם הבלעדית, ולזוכה לא יהיו טענות בגין כך.
  2. היה ונבצר מן הזוכה לממש את ההטבה מכל סיבה שהיא בתוך 120 ימים מיום משלוח הודעת הזכייה, לא יהיה הזוכה זכאי לכל פיצוי או תחליף בגין אי מימוש ההטבה, וביופט וכל מי מטעמה יהיו פטורים מכל אחריות בקשר לכך.
  3. ביופט ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לצלם את הזוכה, לרבות בעת קבלת ההטבה ו/או בעת מימוש ההטבה, ולעשות שימוש בתמונות ו/או בצילומי וידאו שיצולמו ו/או בשמו של הזוכה ו/או תמונתו לצרכי יחסי ציבור ללא מתן כל תמורה לזוכה, מלבד ההטבה אותה קיבל. לזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה, ובעצם השתתפותו בתחרות מסכים הזוכה לתנאי זה.
  4. הזוכה מסכים ומאשר כי ביופט ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או פרטיו בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן. הזוכה מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד ביופט ו/או מי מטעמה.
  5. מובהר, כי עצם השתתפותו של הזוכה בפעילות, וקבלתו את הפרס, תחשב להסכמתו לפרסום פרטיו כאמור לעיל.
  6. כל האמור בסעיף זה יבוצע ללא תשלום כלשהו בעבור הזוכה.
  7. כל מס ו/או תשלום חובה אחר, אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס, אם יחול, יחול על הזוכה.
 7. תנאים נוספים
  1. כל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא הבעלים של כל הזכויות בתגובה שפורסמה על ידו ושהוא מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים וההסכמות הנדרשות בקשר עם העלאתה.
  2. ביופט תהא רשאית לערוך את התגובות לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות הוספה ו/או גריעה מהן, וכאמור, לעשות בהן שימוש בכל פלטפורמה ו/או כלי מדיה (ככל שיהיו), באופן ובזמן בלתי מוגבלים, לכל צורך ועניין, וכן לעשות כל דיספוזיציה בזכויותיה בתגובות ו/או כל שימוש אחר.
  3. המשתתף מתחייב, כי כל תוכן מכל סוג שהוא (טקסט, תמונה, קול) ו/או כל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו לא יפגע בכל זכות של אדם אחר, לרבות בזכויות קניין רוחני, לא יהיה בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע ו/או פוגע בפרטיות ו/או בשמו הטוב של אדם, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, ו/או חומר אשר עלול לפגוע ו/או להטריד משתתפים אחרים, ו/או מבזה ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית ו/או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.
  4. ביופט ו/או מי מטעמה רשאים להחליט על פסילתו של משתתף אשר פעל, לפי שיקול דעתה של ביופט ו/או מי מטעמה, באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, וכן למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או לפסול את זכייתו ו/או למחוק את תגובתו מאתר הפעילות ומכל מדיה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ביופט ו/או מי מטעמה.
 8. הפרס
  1. הזוכה בפעילות (שעמד בתנאי תקנון זה) יהיה זכאי לקבל 12 שקי אקאנה במשקל של 11.4 ק"ג (סה"כ 136 קילו), מן המגוון הקיים בביופט באותה עת, בהתאם לשיקול דעתה של ביופט. מובהר כי פרס זה מהווה את הפרס היחיד והבלעדי בגין הזכייה בפעילות.
  2. מועד ומיקום חלוקת הפרס יקבעו על ידי ביופט ו/או מי מטעמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. הפרס לא ניתן להעברה לצד שלישי, (למעט העברה מקטין שזכה להוריו/ אפוטרופסו).
  4. הפרס אינו ניתן להמרה בכסף ו/או בשווה ערך אחר ו/או בכל דרך אחרת.
 9. דף הפעילות
  1. השימוש בדף הפעילות כפוף לכל הוראות תקנון זה והדין וכן לתקנון אינסטגרם/ פיסבוק. בעצם השימוש בדף הפעילות, מאשר ומצהיר המשתמש כי הוא קרא את כל הוראות תקנון הפעילות והוא מסכים להן ומתחייב לפעול על פיהן.
  2. הוראות תקנון הפעילות חלות על כל שימוש בדף הפעילות, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  3. המשתמש מתחייב שלא לעשות בדף הפעילות שימוש למטרות מסחריות ו/או למטרות שאינן חוקיות ו/או אינן הולמות מסיבה כלשהי.
  4. המשתמש מתחייב לנהוג בתום לב בשימושו בדף הפעילות ובמגעיו עם משתמשים אחרים בו ולמסור מידע נכון ואמין.
  5. המשתמש מתחייב שלא לפגוע באופן כלשהו בדף הפעילות ו/או בתקינותו ו/או בשימושם של משתמשים אחרים בו.
  6. ביופט תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את דף הפעילות, לרבות עיצובו, תוכנו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בדף הפעילות, והכל ללא הודעה מוקדמת.
  7. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, ביופט תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או להפסיק (בין באופן זמני ובין לצמיתות) בכל עת את הפעלת דף הפעילות ו/או השירותים הניתנים במסגרתו ו/או כל חלק ממנו, ללא הודעה מוקדמת.
  8. ביופט תהא רשאית למנוע ממי מהמשתמשים את השימוש בדף הפעילות ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.
 10. אחריות
  1. ביופט אינה אחראית לפעילות התקינה של דף הפעילות ו/או אתר האינטרנט/ פייסבוק / אינסטגרם, ו/או רשת האינטרנט ו/או שרתי האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או רשת הטלפונים הארצית ו/או "בזק" ו/או המערכות הממוחשבות ו/או התוכנות הממוחשבות בהן נעשה שימוש באתר הפעילות וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתה ואין ולא תהיה לה שום אחריות בגין שיבושים ו/או תקלות ו/או כשלים בשימוש בדף הפעילות ו/או כשלים בקליטה משובשת ו/או באי קליטה של תגובה ו/או פרטי השתתפות של משתתף בפעילות.
  2. מבלי לגרוע מהוראות סעיפים לעיל, במקרה של תקלה כלשהי באתר הפעילות ובכלל, אשר תפריע להתנהלות התקינה של אתר הפעילות יינתן שיקול דעת מלא לביופט להחליט האם ברצונה להוריד את אתר הפעילות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לאתר הפעילות. בנוסף, ייתכן כי הפעלת אתר הפעילות ו/או השימוש בהם יבוטלו מסיבות שאינן בשליטת ביופט למשל עקב הוראות הדין ו/או הוראותיהם של מפעילי אינסטגרם/ פיסבוק.
  3. השימוש באתר הפעילות הינו באחריות המשתמשים בלבד. המשתמשים מאשרים כי לא תהיה להם כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי ביופט בכל הקשור בשימוש באתר הפעילות ו/או באמור בתקנון זה, לרבות במקרה בו נמנע מהמשתמש השימוש באתר הפעילות.
  4. המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד ביופט בכל הקשור לפעילות ו/או לדף הפעילות ו/או לאמור בתקנון זה.
  5. המשתתפים פוטרים את ביופט ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש, עיכוב או כל פגם אחר בקשר לפעילות ו/או לפרס ו/או בכל הנוגע אליו או הנובע ממנו.
  6. מובהר כי הפעילות הינה לשם שעשוע בלבד, וביופט ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או הזוכים ו/או מי מטעמם, בקשר עם הפעילות ו/או אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיו ו/או ההטבות, וכל משתתף ו/או זוכה מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו בגין הפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
  7. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, וביופט ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת האינטרנט ו/או באתר ו/או באינסטגרם/ פיסבוק.
 11. שונות
  1. ביופט ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן תקנון זה בכל עת. התקנון המחייב הינו התקנון המפורסם בדף הפעילות ובאחריות הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בכל שינוי ו/או עדכון שיעשו בו.
  2. הזוכה נותן בזאת את הסכמתו לביופט לשלוח או למסור לו, בהודעה פרטית, בדוא"ל או טלפונית את ההודעות המפורטות בתקנון זה ו/או הדרושות לצורך קיום הפעילות וכן ליצור עמו קשר כנדרש לצורך כך.
  3. במקרה של פסילת ו/או ביטול זכייתו של זוכה בפעילות, מכל סיבה שהיא, ובין השאר מן הסיבות המנויות במסגרת תקנון זה, יחויב הזוכה שזכייתו נפסלה ו/או בוטלה כאמור בהחזר הפרס, ואם כבר מימש את הפרס – הוא מתחייב להחזיר את הפרס ו/או שווי הפרס, וזאת מבלי שיהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
  4. מובהר, כי לא ניתן יהיה לערער על תוצאות הפעילות ו/או קביעתה של ביופט ו/או מי מטעמה לגבי זהות הזוכה. ההחלטה תהיה סופית ומוחלטת.
  5. יובהר, עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה של המשתתף לקבלת דיוור ישיר מאת ביופט, בהתאם לפרטים אשר נמסרו על ידו בעת רישומו לפעילות.
  6. מוצהר בזאת במפורש כי הפעילות אינה נערכת על ידי פייסבוק, אינסטגרם או על ידי משפיעני רשת שונים (אשר רשומות (פוסטים) שלהם הפנו לאתריה של ביופט), וכי לצדדים שלישיים אלה לא תהיה כל אחריות לכל דבר ועניין הקשור לפעילות, והמשתתפים פוטרים בזאת את אותם צדדים שלישיים מכל אחריות כאמור.
  7. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי ביופט ועל עובדי החברות הקשורות לפעילות.
  8. כל משתתף מתחייב לשפות את ביופט ו/או את הדירקטורים שלה ו/או נושאי משרה בה ו/או עובדיה ושלוחיה, בגין ו/או בקשר עם תביעות ו/או דרישות ו/או נזקים, הפסדים, חבויות, עלויות או הוצאות (לרבות הוצאות הליכים משפטיים ושכ"ט עו"ד), בהן תישא ביופט, ללא הגבלת זמן, בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מתגובה ו/או כינוי ו/או מלל שהועלו על ידי המשתתף לאתר הפעילות, לרבות בקשר עם הפרה של זכויות קניין רוחני.
  9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
  10. תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר, אך ההשתתפות בתחרות מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
  11. דיני מדינת ישראל חלים על כל עניין הקשור בהוראות תקנון זה וסמכות השיפוט בכל עניין הקשור בהוראות תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.